Contractmanagement

  contractmanagementPreventief contractmanagement: verkrijgen van goede afspraken met uw leverancier en het reduceren van onzekerheden indien toekomstige prestaties van uw leverancier onder de maat blijven: bepalingen in het kader van aansprakelijkheid en de verzekerbaarheid van de activiteiten van uw leverancier.

  Veel leveranties worden betrokken door uw afdeling Inkoop. Echter, uw afdeling inkoop ontbeert vaak een verzekeringsachtergrond.
  Contractmanagement onderscheidt zich specifiek van gangbare inkoop door een aantal voorname zaken: complexiteit, juridisch kader, pluriformiteit en onderhoud. Vaak worden standaard inkooptransactie-formulieren gebruikt bij onder andere gemeenten en corporaties.

  Gangbare inkooptransacties worden vrijwel altijd uitgevoerd binnen (min of meer) standaard kaders: algemene inkoopvoorwaarden. Een vast kader aan (al dan niet voorbedrukte) formulieren, voorwaarden en bijlagen vormt meestal de opdracht. Bij de contracten waarnaar we hier specifiek verwijzen is er bijna altijd sprake van unieke overeenkomsten voor eenmalige (of doorlopende) diensten of leveringen met een hoge(re) mate van complexiteit. Als voorbeelden kunnen we noemen: aanbesteding architect, aanbesteding aannemer, aanbesteding beveiliging van gebouwen, onderhoud dak, enzovoort. De leveringsomvang en de bepaling van de aansprakelijkheid en verzekering verdienen binnen deze unieke kaders van de onderhavige overeenkomst een deugdelijke beschrijving. Denk daarbij bijvoorbeeld aan afstemming en beperking van risico's, aansprakelijkheid, verzekeringseisen, cessie van penningen uit deze verzekeringen, het toestaan van een TIS door de aannemer. Maar ook: bepalingen rondom hoe om te gaan met schades onder het eigen risico? Wie mag een expert aanwijzen?


  Als we spreken over contracten waarbij sprake is van nieuwbouw van bijvoorbeeld een stadhuis of zwembad, een elektrische installatie of een dakconstructie, dan is een nog intensiever onderhoud van het contract gevraagd. Inspectiemomenten vanuit de verzekeringsmakelaar of vanuit verzekeraar, het eventueel instellen van een TIS zijn dan belangrijke zaken.

  Wij menen dat een hoger bewustzijn van de eigen contracten noodzakelijk is, waardoor ook de (rechts)positie wordt bewaakt.
  Door de volatiliteit op de verzekeringsmarkt kan er op bepaalde momenten wel of juist niet een verzekerbaarheid ontstaan van bepaalde product(groepen). Te vaak zal een leverancier tegen uw afdeling Inkoop zeggen "dat die eisen niet haalbaar zijn of de in het bestek geëiste limieten niet in te kopen zijn op de verzekeringsmarkt door en voor de leverancier".

  D.G.V. B.V. kan u helpen om deze stelling te toetsen. Zonodig kunnen wij bijstaan in een nota van inlichtingen u zo verder op weg helpen. Ook kunnen wij voor de specifieke productgroepen specifieke eisen stellen aan uw leveranciers.

  Door het periodiek beoordelen van de te stellen verzekeringseisen aan uw leveranciers, zult u uw verzekeringsbeleid ook periodiek dienen af te stemmen.

  Ten aanzien van Contractjuridische ondersteuning op gebied van aansprakelijkheid zullen wij ons laten bijstaan door advocaten en/of juristen. Onze dienstverlening wordt vanuit een verzekeringsinval gegeven.
  Uw afdeling inkoop ontbeert vaak een verzekeringsachtergrond. Door samen met ons op te trekken en de productgroepen die u inkoopt, te voorzien van specifieke eisen rondom aansprakelijkheid en verzekering, bouwt u extra waarborgen in voor uw onderneming/instelling.
  Later herstellen betekent vaak voor hoge kosten te komen staan, het zij in de vorm van (niet verzekerde) schade dan wel aanzienlijke juridische kosten.